Pris & vilkår

Bliv tilsluttet Håndværkets Evalueringscenter og få indsamlet og behandlet svar fra dine kunder. Tilmelding sker på abonnementsvilkår, hvilket vil sige, at du er tilmeldt som bruger, indtil du opsiger aftalen. Prisen afhænger af, hvordan du er organiseret:
 • 1.500 kr. for medlemmer af brancheforening af SMVdanmark og De Selvstændige
 • 2.000 kr. for medlemmer af håndværker- og industriforeninger
 • 3.000 kr. for øvrige 

Som tilmeldt Håndværkets Evalueringscenter forpligtiger du dig til tre ting:

 • Du skal inden eller ved opgavens start orientere relevante kunderne om, at de har mulighed for at evaluere dig efterfølgende.
 • Du skal ved fremsendelsen af en faktura erindre kunden om muligheden for at evaluere dig.
 • Du skal kontakte de kunder, der i spørgeskemaet gør opmærksom på, at de gerne vil kontaktes.
 •  

Nedenfor står den fulde aftale, som du ved tilmelding skal tilkendegive, at du accepterer.

 

Aftalevilkår for Håndværkets Evalueringscenter

Aftaleindgåelse
Det er en betingelse for at tilmelde sig som bruger af Håndværkets Evalueringscenter (HVEC), at du har accepteret vilkårene i nærværende aftale.
 
Brug af tjenesten
Du kan benytte tjenesten, så snart du har afsluttet tilmeldingsproceduren.
 
Som tilmeldt bruger skal du ved første kundekontakt gøre dine kunder opmærksom på, at du er tilmeldt HVEC, og at din virksomhed lader sig evaluere.
 
Kunden skal endvidere i forbindelse med afregningen informeres om muligheden for at evaluere dit arbejde på siden www.detsynesjeg.dk. Virksomhedens CVR-nummer skal stå i samme informationsmateriale.
 
Du forpligter dig til at tage kontakt til kunder, som i deres evaluering påpeger, at de ønsker at blive kontaktet af virksomheden.
 
Når du benytter tjenesten skal du:
 • overholde gældende lovgivning
 • efterleve alle ordensregler eller andre meddelelser, som HVEC måtte udstede
 • straks underrette HVEC, hvis du opdager et brud på sikkerheden i forbindelse med tjenesten
 • være behjælpelig og samarbejdsvillig, når HVEC foretager kontrolcheck
 • gøre det på en måde, der ikke skader HVEC eller andre tilmeldte brugere
 
Kontrolcheck
For at kunne garantere troværdigheden om systemet foretager HVEC løbende stikprøvemæssige kontroltjek af evalueringerne. Ved et kontroltjek skal virksomheden fremvise kopier af fakturaer på de opgaver, der er indkommet evalueringer på inden for en given periode.
 
Betaling
Opkrævning af abonnementsafgift sker forud én gang årligt ved udsendelse af indbetalingskort. Betalingsfristen er netto 14 dage efter modtagelse af faktura. Overskrides forfaldsdatoen opkræves morarenter og rykkergebyr i henhold til dansk rentelovs bestemmelser.
 
Rettigheder
Alle ophavs-, varemærke- og andre immaterielle rettigheder vedrørende HVEC tilhører SMVdanmark. Som tilmeldt bruger erhverver du en brugsret til HVEC's logo og varemærke. Brugsretten skal anvendes loyalt og må alene anvendes i forbindelse med markedsføringen af din virksomhed. Ved ophør bortfalder denne ret.
 
Driftsforstyrrelser
Tjenesten tilbydes, som den er og forefindes, og som tilgængelig.
HVEC kan ikke garantere uafbrudt, kontinuerlig adgang til HVEC's tjeneste. Tjenesten kan af og til være utilgængelig. Dette kan enten være planlagt eller tilfældigt. HVEC kan ikke gøres ansvarlig for manglende adgang, og der ydes ingen kompensation herfor.
 
Ansvarsfraskrivelse
HVEC er ikke erstatningsansvarlig for tab eller skader, som din brug af tjenesten måtte medføre.
 
Ændringer af tjenesten og aftalevilkår
HVEC forbeholder sig ret til løbende at ændre tjenesten og aftalevilkårene, herunder betalingen.
 
Hvis HVEC ændrer tjenesten eller aftalevilkårene, vil HVEC underrette dig senest 30 dage før, ændringen træder i kraft. Hvis du ikke kan acceptere disse ændringer, kan du opsige og ophøre med at anvende tjenesten, inden ændringerne træder i kraft. Hvis du ikke ophører med at bruge tjenesten, vil din anvendelse af tjenesten fortsætte i henhold til den ændrede aftale.
 
Beskyttelse af personlige oplysninger
Når du tilmelder dig som bruger hos HVEC, bliver de oplysninger, som du afgiver ved tilmeldingen, registreret.
 
Disse oplysninger bliver behandlet fortroligt og er kun tilgængelig for dig og de betroede databaseansvarlige medarbejdere hos HVEC.
 
HVEC videregiver eller sælger ikke dine oplysninger til tredjemand. Enhver undtagelse herfra kan og vil kun ske med din personlige accept.
 
Behandlingen af alle personlige oplysninger sker i henhold til personoplysningsloven.
 
Opsigelse
Nærværende aftale er løbende og kan til enhver tid opsiges, dog senest 30 dage før det forudgående betalingsår udløber. Betalt abonnementsafgift refunderes ikke.
 
Misligholdelse
HVEC forbeholder sig retten til uden yderligere varsel at slette dig som bruger, såfremt du væsentligt misligholder nærværende aftale.
 
Følgende forhold anses blandt andet for væsentlig misligholdelse:
·     Misbrug eller svigagtig brug af tjenesten.
·     Manglende tilbagemelding til kunder, der ønsker at blive kontaktet.
·     Samarbejdsvanskeligheder i forbindelse med kontrolcheck.
 
Lovvalg og værneting
Enhver tvist mellem dig og HVEC skal afgøres efter dansk ret. Tvisten skal afgøres med Byretten i København, som første instans, medmindre præceptiv lovgivning tilsiger andet.